Search This Blog

Monday, March 4, 2013

Back Drop, Tumbling Bay နဲ႔ Vortex Drop လို႔ေခၚၾကတဲ့ေျမေအာက္က ေရဆိုးထုတ္စနစ္သံုးလုပ္ငန္းမ်ား

Back Drop၊ Tumbling Bay နဲ႔ Vortex Drop တို႔အား Drop Structure ေတြအျဖစ္ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳၾကၿပီးေတာ့ PUB လို႔အတိုေကာက္ေခၚၾကတဲ့ Public Utilities Board အဖြဲ႔ရဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ Incoming Sewer Line ေတြဟာ Receiving Sewer Line ေတြထက္ 1.5M အျမင့္မွာရွိေနမယ္ဆိုရင္ Back Drop Connection ကိုတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ Incoming Sewer Line ေတြဟာ Receiving Sewer Line ေတြထက္ 1.5M ထက္နိမ့္တဲ့ေနရာေတြမွာ Tumbling Bay Connection ကိုအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး Incoming နဲ႔ Outgoing Sewer Line ရဲ့အနိမ့္ျမင့္ 6M ထက္ပိုတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ Vortex Drop ကိုထားရွိေပးရၿပီး Sewer Line Diameter 450mm ထက္ပိုႀကီးေသာေနရာတခ်ိဳ႕မွာလည္းအသံုးျပဳတာေတြ႔ရပါတယ္။

 
 
Back Drop နဲ႔ Tumbling Bay တို႔ရဲ့အေသးစိတ္ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
H2S လို႔ေခၚၾကတဲ့ Hydrogen Sulfide ဓာတုပစၥည္းမ်ားဟာ ေရဆိုးထုတ္စနစ္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိိ Infrastructure ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Sewerage Line နဲ႔ Sewerage Manhole ေတြကိုအလြယ္တကူတိုက္စား ပ်က္စီးေစၿပီးေတာ့ဆိုးရြားတဲ့အနံ႔အသက္ျပႆနာမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ H2S အဓိကထြက္ေပၚလာရတဲ့ေနရာေတြကေတာ့ Drop Structure ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Interceptor Drop Maintenance Holes, Force Main Discharges, Joint Structures နဲ႔ Sewer Pumping Station ေတြမွာရွိၾကတဲ့ Wet Well Drops  ေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ Vortex Drop Structure လို႔ေခၚၾကတဲ့ ဝဲကေတာ့ပံုစံရွိ Structure ျဖင့္ေရဆိုးစီးဆင္းမႈေကာင္းေစရန္ျပဳလုပ္ၿပီး စီးဆင္းမႈအရွိန္အားထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း၊ ေရဆိုးစီးဆင္းမႈအား ေလသလပ္ခံေပးႏိုင္ျခင္း၊ အနံ႔အသက္ဆိုးထြက္ေပၚမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ H2S ပမာဏအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ Drop Structure အားတိုက္စားပ်က္စီးေစျခင္း တို႔အားကာကြယ္ရန္အတြက္တည္ေဆာက္လာၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆိုးရြားတဲ့အနံ႔အသက္ေတြကို ေလွ်ာ့ပါးေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲရာတြင္ကုန္က်စရိတ္သိသိသာသာ နည္းပါးလာျခင္းနဲ႔ Drop Structure ေတြကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္စရာမလိုအပ္ျခင္း အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ Sewer Drop တြဟာပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စီးဆင္းမႈႏႈန္းျဖင့္ H2S ဓာတ္ေငြ႔အားထုတ္လႊတ္ၿပီး Drop Structure မ်ားအားလွ်င္ျမန္စြာပ်က္စီးတိုက္စားေစၿပီး Cast Iron Pipe, VC Clay Pipe, Concrete Pipe နဲ႔ Rehabilitation ျပန္လုပ္ထားတဲ့ CIPP, EX-lining နဲ႔ SPR အမ်ိဳးစားပိုက္ေတြကိုလည္း အလြယ္တကူပ်က္စီးေစပါတယ္။ Vortex Drop Structure ေတြကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေရဆိုးအတြင္းေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ Sulfides ဓာတုပစၥည္းနည္းပါးေစၿပီး ေရဆိုးစီးဆင္းမႈအရွိန္အားပိုမိုေစကာ ေလထုနဲ႔ထိေတြ႔ေလသလပ္ခံၿပီး ပိုက္လိုင္းအတြင္းသို႔ Oxygen ေပ်ာ္ဝင္ေရာက္ရွိေစပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခေနေတြမွာေတာ့ H2S ေတြဟာပိုက္လိုင္းအတြင္းမွာေပ်ာ္ဝင္ၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ပမာဏထက္စာရင္ Sewerage Drop Structure ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြမွာသာ အဓိကထြက္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အနီးရွိလူေနအိမ္မ်ားဆီသို႔ ဆိုးရြားတဲ့အနံသက္မ်ား ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ Vortex Drop Structure ရဲ့ Upstream နဲ႔ Downstream မွာ H2S ေပ်ာ္ဝင္ေနမႈတိုင္းတာတဲ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။
 Vortex Drop Structure ရဲ့ Upstream နဲ႔ Downstream မွာ H2S ေပ်ာ္ဝင္ေနမႈ Graph ပံုျဖစ္ပါတယ္။  Vortex Drop Structure ရဲ့ Upstream နဲ႔ Downstream မွာ H2S ေပ်ာ္ဝင္ေနမႈေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္းအား တိုင္းတာတဲ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။
 Vortex Drop Structure ရဲ့ Upstream နဲ႔ Downstream မွာ H2S ေပ်ာ္ဝင္ေနမႈေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္းျပ Graph ပံုျဖစ္ပါတယ္။

Vortex Drop Structure ရဲ့အေသးစိတ္ တခုျခင္းစီ အလုပ္လုပ္ပံု အေနထားျပ ပံုျဖစ္ပါတယ္။ 


  ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔ စီးဆင္းေသာေရစီေၾကာင္းသေဘာအရ Drop Structure ေတြရဲ့ Upstream အပိုင္းတြင္ ေရဆိုးစီးဆင္းမႈ အရွိန္ဟုန္အား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ Vertical Drop Structure အားဖန္တီးၿပီး အဲဒီအေပၚမွ ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းအား ဝဲကေတာ့ပံုစံအျဖစ္ Circular Shaped Chamber အတြင္းက်ေရာက္သည့္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီစနစ္ရဲ့ေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Influent Line လို႔ေခၚၾကတဲ့ ပိုက္လိုင္းအဝင္ေပါက္ရွိ ေရစီးေၾကာင္းအထက္ပိုင္းမွလာတဲ့ေရဆိုးအတြင္းေပ်ာ္ဝင္ေနတဲ့ H2S ေတြဟာ Drop Structure အျဖစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ ဝဲကေတာ့ပံုရွိ Vortex Shaft အတြင္းအရွိန္ဟုန္ျပင္းထန္တဲ့ေရစီးဆင္းႏႈန္းထားျဖင့္က်ေရာက္ကာ ေလထုအထဲမွ Oxygen ျဖင့္ထိေတြ႔ေစျခင္းျဖင့္ အေတာ္အသင့္ Treatment လုပ္ၿပီးသားအေနထားျဖင့္ Effluent Line လို႔ေခၚၾကတဲ့ထြက္ေပါက္ကေနတဆင့္ ဆက္လက္စီးဆင္းသြားပါတယ္။
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း Radius ေသးငယ္သြားေသာ Vortex Channel အတြင္းရွိဝဲကေတာ့ပံုေရစီးဆင္းမႈပမာဏအား ပိုမိုျမန္ဆန္စြာနဲ႔လွည့္ပတ္ကာေအာက္ေျခရွိ Vortex Shaft Base သိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အရွိန္ဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔စီးဆင္းလာတဲ့ေရစီးေၾကာင္းဟာ Sewer Drop Structure အတြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ Top Cut လို႔ေခၚတဲ့ ေရဆင္းလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲကာ Diameter ေသးငယ္သြားေသာ Vortex Shaft အတြင္းသို႔ က်ေရာက္စီးဆင္းေစပါတယ္။


ဝဲကေတာ့ပံုစံလွည့္ပတ္စီးဆင္းေနေသာေရစီးေၾကာင္းဟာ Field of Gravity နဲ႔ Centrifugal Forces ေတြျဖစ္တဲ့ ဆြဲငင္ခြဲထြက္အားေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ေရစီးမႈပံုစံဟာ သိသိသာသာက်ဥ္းေျမာင္းသြားေသာ Diameter အတြင္းရွိ Vortex Shaft ႏွင့္ အရွိန္ျပင္းထန္လာေသာ Centrifugal Forces ေၾကာင့္ Vortex Shaft မ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ထိေတြ႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ Stable Air Core တည္ၿငိမ္ေသာေလထုပမာဏပါဝင္ေသာ ေရဆိုးအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေစပါတယ္Vortex Shaft အတြင္းပိုင္းတြင္ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူပါလာေသာေလထုဟာ ဝဲကေတာ့ပံုေရဆင္းလမ္းေၾကာင္းအထက္ပိုင္းတြင္ Negative Air Pressure ကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဲဒီဟာရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ H2S ဓာတ္ေငြ႔မ်ားဟာအထက္ပိုင္းရွိ Vortex Form ဆီသို႔ေရာက္ရွိလာျခင္းအား ေကာင္းစြာကာကြယ္ေပးၿပီး ေရစီးေၾကာင္းအတြင္းေပ်ာ္ဝင္စီးဆင္းေစပါတယ္။ ေအာက္ေျခပိုင္းရွိ ေရစီးေၾကာင္းအတြင္းနစ္ျမဳပ္ေန
ေသာ Vortex Shaft အပိုင္းတြင္ျပင္းထန္ေသာအရွိန္ဟုန္နဲ႔ ေလထုျဖင့္ထိေတြ႔ေလသလပ္ခံျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုက္ကာ ေရစီးမႈအားေလ်ာ့နည္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ Effluent Line လို႔ေခၚၾကတဲ့ထြက္ေပါက္ကေနတဆင့္ ဆက္လက္စီးဆင္းသြားပါတယ္။
 Vortex Shaft တပ္ဆင္ၿပီးသား Sewer Drop ရဲ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။  Base Slab အား Drop Structure တည္ေဆာက္မႈအေနထား တခုျဖစ္ပါတယ္။
Vortex-forming အေနနဲ႔အသံုးျပဳတဲ့ PVC Fabrication အား Concrete Slab အေပၚတပ္ဆင္ထားတဲ့ ပံုျဖစ္ပါတယ္။


Top Slab၊ Adjacent Ring နဲ႔ Manhole Cover အဖံုးပိတ္တို႔အား စနစ္တက်တပ္ဆင္ေနတဲ့ ပံုျဖစ္ပါတယ္။


ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း 600mm ရွိတဲ့ High Density Polyethylene (HDPE) အမ်ိဳးစား Vortex Shaft အားတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ Drop Structure မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစပါတယ္။ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ေရဆိုးထုတ္စနစ္အား Bypass လမ္းလႊဲေပးရျခင္းအားေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ Vortex Form နဲ႔ Entrance Flume အားႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ၿပီး 10mm အထူရွိေသာ PVC Sheets အားအသံုးျပဳပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ Concrete Base Slab၊ Concrete Box နဲ႔ Vortex အေပၚတြင္ပိတ္ထားရန္Top Slab တို႔အားႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ထားရပါမယ္။ Effluent Pipe ျဖစ္ေသာေရဆိုးထြက္ေပါက္ေနရာအား သဲအိပ္ျဖင့္ပိတ္ကာ Aluminum Frame အား Manhole ရဲ့ေအာက္ေျခတြင္ တပ္ဆင္ကာ Main Interceptor နဲ႔ Lateral Flow မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရဆိုးဝင္ေပါက္မ်ားအား ယာယီပိတ္ကာ Bypass လုပ္ေပးရပါမယ္။ သဲအိပ္ျဖင့္ပိတ္ထားေသာ ထြက္ေပါက္အားျပန္ဖြင့္ေပးကာ Vortex Shaft အား Frame နဲ႔တကြတပ္ဆင္ကာ Manhole Wall အေပၚတြင္ Aluminum Anchors ျဖင့္စြဲေပးရပါမယ္။ Concrete Slab အား Vortex Shaft အေပၚတြင္ ေနရာတက်တပ္ဆင္ၿပီး Vortex-forming အေနနဲ႔အသံုးျပဳတဲ့ PVC Fabrication အား Concrete Slab အေပၚတြင္ေနရာခ်ေပးရပါမယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ Cylindrical Parts မ်ားအား Vortex Shaft Collar ေအာက္တြင္ ေရလံုေအာင္ေသခ်ာစြာပိတ္ကာ ေနရာတက်တပ္ဆင္ေပးရပါတယ္။ Base Slab နဲ႔ Concrete Box တို႔အား ေသခ်ာစြာေနရာခ်ေပးၿပီးပါက PVC Fabrication အပိုင္းအား Grouting လုပ္ေပးရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုးပိတ္အေနနဲ႔ေတာ့ Top Slab၊ Adjacent Ring နဲ႔ Manhole Cover အဖံုးပိတ္တို႔အား စနစ္တက်တပ္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ 


အဲဒီစနစ္ရဲ့အားသာခ်က္ေတြကေတာ့

၁။ အနံ႔အသက္ဆိုးရြားတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းအား တားဆီးပိတ္ပင္ထားႏိုင္ျခင္း

၂။ Drop Structure နဲ႔ Pipe Line အတြင္းသို႔ H2S ဓာတ္ေငြ႔ေၾကာင့္လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းအား ကာကြယ္ေပးျခင္း

၃။ ေရဆိုးစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ Aeration ဟုေခၚေသာေလသလပ္ခံၿပီး ေလထုျဖင့္ထိေတြ႔ေပးျခင္း

၄။ ေရစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စြမ္းအင္အားပ်ံ႕ႏံွ႔အားေပ်ာ့သြားေစၿပီး Drop Structure မ်ားအားပြတ္တိုက္ပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္း

၅။ Oxygen ဓာတ္ေရဆိုးအတြင္းေပ်ာ္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔အားေကာင္းေစၿပီး Sulfides ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာအေျခေနအား Oxidation ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း

၆။ ေရစီးဆင္းမႈပံုစံအား ပံုေသစီးဆင္းမႈႏႈန္းထားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း

၇။ အနံ႔အသက္ဆိုးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္သန္႔စင္ေပးရေသာ Air Treatment လုပ္ရန္မလိုအပ္ျခင္း
 
၈။ Existing Drop Structure မ်ားအား သိသိသာသာကာင္းမြန္လာေစတဲ့ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေသာစနစ္ေကာင္းျဖစ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။


No comments:

Post a Comment