Search This Blog

Sunday, December 26, 2010

Kitchen Cabinet Installation အေၾကာင္းေလ႔လာၾကရေအာင္

Kitchen Cabinet InstallationPreparation works for installation of Kitchen Cabinet

မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပရိေဘာဂ Kitchen Cabinet ေတြမိုုးေရေၾကာင့္ေရေငြ႕ ျပန္စိုုထိုုင္းျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ျပတင္းေပါက္မ်ား မွန္တပ္ဆင္ၿပီးမွသာ တပ္ဆင္ျခင္းအပိုင္းအား လုုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာၾကက္တပ္ဆင္မႈအပိုင္းၿပီးစီးကာ ေဆးသုတ္ထားရပါမယ္။ မီးဖိုေခ်ာင္ၾကမ္းခင္းနဲ႔နံရံမ်ား ေၾကြျပားကပ္ျခင္းအပိုင္းၿပီးစီးေနကာ သန္႔ရွင္းေသာအေနအထားတြင္ရွိေနရပါမယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ တပ္ဆင္ပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ Maintenance and Servicing ျပဳလုပ္ပါက ရွိရမယ္႔ေနရာမွာေၾကြျပားမရွိဘဲ ရႈပ္ပြေနေသာအျဖစ္မ်ား ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။M&E Services မ်ားရဲ႕ေနရာအမွန္အားစစ္ေဆးၿပီး Kitchen Cabinet ၏ေနာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ နံရံမွာ Plastered Wall ပလာစတာကိုင္ထားရပါမယ္။ နံရံအတြင္းေဖ်ာက္ထားေသာ Concealed M&E Services အားသိသာေစရန္ အမွတ္အသားလုပ္ေပးရပါမယ္။ နံရံအား Top Cabinet တပ္ဆင္ရန္ Wall Plugs အတြက္အေပါက္ေဖာက္ျခင္း Drilling လုပ္ရာတြင္ M&E Services မ်ားမထိခိုက္ေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနဲ႔ဓာတ္ေငြ႕ စိမ္႔ထြက္မႈ Leakage of Gas and Water Supply ရွိမရွိစစ္ေဆးရၿပီး Kitchen Cabinet ၏ေနာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ေရနဲ႔ဓာတ္ေငြ႕ဖိအားစမ္းသပ္မႈ Pressure Test on Water Inlets and Outlets အဆင္႔ေအာင္ျမင္ရပါမယ္။ ေရပိုက္အဝင္အထြက္မ်ား Water Inlets and Outlets ပိတ္ထား Plugged Off ေပးသင္႔ပါတယ္။
ေပးထားေသာပံုနဲ႔လိုအပ္ခ်က္ Approved Shop Drawing and Specification အတိုင္းေအာက္ေျခခံု Concrete Plinth အားတည္ေဆာက္ေပးရပါမယ္။ Kitchen Cabinet ရဲ႕ေအာက္ေျခနဲ႔ Concrete Plinth အၾကားတြင္ ၾကီးမားေသာေနရာလြတ္ Gap မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ညီညာေသာေရျပင္ညီျဖစ္ရန္ Concrete Plinth အား Spirit Level ျဖင္႔ညွိေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတိုင္းတာမႈ Site Measurements ေၾကာင္႔ရလာတဲ႔ အတိုင္းတာ Dimensions ဟာ Approved Shop Drawing နဲ႔ကိုက္ညီေနေစရန္ သတိျပဳတိုင္းတာရပါမယ္။M&E Services ေတြျဖစ္တဲ႔ Electrical Cabling, Water and Gas Pipe ေတြရဲ႕ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း Routing ကိုေသခ်ာေစရန္စစ္ေဆးၿပီး Kitchen Cabinet Installation ေၾကာင္႔ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္လိုအပ္ပါတယ္။

Installation of Carcass

Carcass အား ေပးထားေသာပံု Approved Shop Drawing ပါအေနထားအတိုင္း ေအာက္ေျခခံု Plinth ေပၚတြင္တပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။ Kitchen Cabinet ရဲ႕ေအာက္ပိုင္းအားခိုင္ခန္႔ေစရန္အတြက္ Joinery Screws နဲ႔ Approved Wall Plugs ကိုအသံုးျပဳကာ တပ္ဆင္ေပးရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ႔ Carcass ရဲ႕ တည္ရွိပံုအေနထားနဲ႔ေရျပင္ညီညာမႈ Levelness and Alignment ရွိမရွိျပန္လည္၍ စစ္ေဆးေပးရပါမယ္။
Worktop Base Panel အားေနာက္ပိုင္းတြင္တပ္ဆင္မည္႔ Appliances မ်ားအတြက္ Opening ေဖာက္ေပးကာ Approved Shop Drawing အတိုင္းတပ္ဆင္ေပးရၿပီး Base Panel ရဲ႕ေရျပင္ညီညာမႈ Levelness ကိုစစ္ေဆးရပါတယ္။


Top Kitchen Cabinet အားနံရံေပၚတြင္ တြဲကပ္တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွန္ကန္လံုေလာက္ေသာ အရြယ္အစားရွိတဲ႔ Wall Plugs ျဖင္႔စြဲေပးရပါမယ္။
Top Kitchen Cabinet Carcass အား Adjustable Support အေပၚတြင္ယာယီမတင္ကာ တပ္ဆင္ျခင္းအပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။


အဲဒီေနာက္မွာေတာ႔ Carcass ရဲ႕အေနထားပံုစံနဲ႔ေရျပင္ညီရွိမရွိ Levelness and Alignment ကိုစစ္ေဆးရပါမယ္။

Installation of Filler

Side and Top Filler အတြက္ နံရံ၊ မ်က္ႏွာၾကက္ နဲ႔ Kitchen Cabinet Carcass အၾကားတြင္ အနည္းဆံုးေနရာလြတ္ 50mm Gap ခန္႔ထားေပးၿပီး လိုအပ္ေသာအရြယ္စားနဲ႔ပံုစံအတြက္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ Filler အား သတ္မွတ္ထားေသာေနရာလြတ္ Designated Gap တြင္တပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။ Filler နဲ႔နံရံၾကားတြင္ရွိေနတတ္တဲ႔ ေနရာလြတ္အား Caulking ကိုအသံုးျပဳကာ Seal ပိတ္ေပးရပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ႔အေခ်ာသတ္ပစၥည္းအမ်ိဳးစား Approved Finishing Material ကိုအသံုးျပဳကာ အနားစြန္းနဲ႔အျပင္ပိုင္းမ်က္ႏွာျပင္ Exposed Surface အား Laminate လုပ္ေပးရပါတယ္။
Installation of Shelving and Accessories

အတြင္းနဲ႔အျပင္ပိုင္းအေခ်ာသတ္ Laminate လုပ္ၿပီးပါက Shelving, Appliances and Accessories မ်ားအား Approved Shop Drawings and Specifications အတိုင္းတပ္ဆင္ေပးရပါမယ္။ ၿပီးေတာ႔ Shelving ကိုမွန္ကန္စြာျဖင္႔ Shelf Studs အေပၚတြင္ရွိေနရပါမယ္။Installation of Door Panels, Drawers and Handles


Door Panels and Handles ရဲ႕ Alignment မွန္ကန္မႈအားစစ္ေဆးကာ အဖြင္႔အပိတ္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျခင္း Smooth Operation ရွိမရွိ စမ္းသပ္ၾကည္႔ရပါမယ္။

Cleaning and Touch Up


သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္စကို အသံုးျပဳကာ Kitchen Cabinet အားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Glass Cabinet Door အားအစင္းေၾကာင္း Scratches မထင္က်န္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ေပးရပါမယ္။ Installation လုပ္စဥ္ကက်န္ရစ္ခဲ႔ေသာ Nail Hole အား Sealant ျဖင္႔ Touch Up လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မီးဖိုေခ်ာင္ဝန္းက်င္ Kitchen Area တြင္သန္႔ရွင္းေဆးေၾကာမႈလုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ေရနဲ႔ဓာတုပစၥည္း အလြန္အမင္းသံုးစြဲျခင္းေၾကာင္႔ Kitchen Cabinet, Appliances and Accessories မ်ားအား ပ်က္စီးၿပီး စိုထိုင္းေစမႈ Dampness ျဖစ္တတ္သျဖင္႔ သတိထားရပါမယ္။

Conquas 21 Assessment-Joint and Gaps


Components တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကားတြင္ရွိေသာ Joints ဒါမွမဟုတ္ Components နဲ႔ Ceiling, Wall, Floor အတြင္းရွိ Joint မ်ားမေသမသပ္ျဖစ္ေနတဲ႔ ပံုကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Conquas 21 Assessment-Alignment and Evenness

Kitchen Cabinet ဟာ Ceiling, Wall and Floor နဲ႔ Alignment မျဖစ္တဲ႔ပံုအားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


Kitchen Cabinet ရဲ႕ Door Panels ဟာ Alignment မွန္ကန္စြာနဲ႔ Verticality ေရာ Horizontality တည္႔မတ္ေနေသာပံု ျဖစ္ပါတယ္။


Shelving ေတြရဲ႕ Alignment အေနအထား Horizontality က်က်မရွိဘဲ ပံုပန္းမက်ျဖစ္ေနတဲ႔ ပံုကိုေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Conquas 21 Assessment-Material and Damages

Wardrobe ရဲ႕လက္ကိုင္အား Touch Up Works ေၾကာင္႔ျဖစ္တတ္ေသာစြန္းထင္းမႈ Mortar Droppings, Paint and Rust ျဖစ္ေနေသာပံုျဖစ္ပါတယ္။


Chip, Crack, Dent and Scratches အစရွိေသာ အျပစ္အနာမ်ားအျပင္ သာမာန္မ်က္စိျဖင္႔ျမင္ႏိုင္ေသာ အျပစ္အနာမ်ားကိုလည္း သတိျပဳရမွာျဖစ္ၿပီး Wardrobe အနားစြန္းပဲ႔ထြက္ေနတဲ႔ ပံုျဖစ္ပါတယ္။


Conquas 21 Assessment-Accessories Defects


Accessories မစံုမလင္နဲ႔ Kitchen Cabinet ပံုျဖစ္ပါတယ္။


Accessories အစံုအလင္နဲ႔ Kitchen Cabinet ပံုျဖစ္ပါတယ္။
Conquas 21 Assessment-Functionality

Kitchen Cabinet ရဲ႕ Door Panel, Drawer and Lock မ်ားေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာပံုျဖစ္ပါတယ္။

3 comments:

  1. အခုလိုလာၿပီး အားေပးသြားတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါပဲ ကိုေအာင္လင္းထြန္းေရ :)

    ReplyDelete